* Aanpassing Jaarvergadering 2020 wegens Coronacrisis

 

 

JAARVERGADERING 2020 

 

Op alle fronten heeft deze coronacrisis veel invloed op activiteiten van onze vereniging.  Niet alleen gaan alle vergaderingen niet door, noch van het bestuur noch van de werkgroepen of onze stichtingen, maar ook is bijvoorbeeld de Stegh gesloten voor de praat- en de breigroep.  Verhuur van de Stegh, behalve aan de havenmeester, zit er momenteel ook niet in omdat bijvoorbeeld de Jan Haring Race en de Monnickendammer Visdagen dit jaar niet doorgaan.  Ook onze najaarsexcursie zal dit jaar niet doorgaan. 

Onze jaarvergadering is uitgesteld en zal nu plaatsvinden in september.

De uitgestelde jaarvergadering worden gehouden op woensdag 9 september 2020 aanvang 20.00 uur in het gebouw Samuel, Kerkstraat 34 te Monnickendam.  In het Weeshuis konden we de eisen van het coronaprotocol niet garanderen.  Wij hopen dat dit wel lukt in gebouw Samuel, nl. 1,5 meter afstand houden van elkaar. 

Wij nodigen u daarom veel later uit voor de jaarvergadering dan gebruikelijk. Deze zal nu worden gehouden op woensdag 9 september 2020 aanvang 20.00 uur in het gebouw Samuel Kerkstraat 34 te Monnickendam

Agenda jaarvergadering.

 1. Opening
 2. Vaststellen van de notulen van jaarvergadering d.d. 5 juni 2019
 3. Vaststellen van de notulen van de extra ledenvergadering 22 november 2019
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Jaarverslag van de Vereniging Oud Monnickendam over de activiteiten in 2019
 6. Overige jaarverslagen o.a. Stichting Beheer Oud Monnickendam, Waterlands Museum “De Speeltoren”, Stadsgidsen, Stichting IJsschuiten Gouwzee, werkgroep Oral History, Monumenten en Welstandscommissie en Archeologische Werkgroep Waterland
 7. Financieel verslag van de penningmeester over het kalenderjaar 2019 en goedkeuring van de begroting 2020
 8. Voorstel tot bestemming van het positieve resultaat.  Het bestuur stelt voor het positieve resultaat van enig jaar toe te voegen aan het fonds aankopen collectie. 
 9. Verslag van de commissie van onderzoek van de rekening en verantwoording (kascommissie: de heer Thijmen de Bree en Mevrouw Joke Tessel)
 10. Benoeming nieuwe kascommissie
 11. Verkiezing/samenstelling bestuur. Aftredend zijn mevrouw Bertien van der Kolk en de heren Ton Meijer en Ed Willms. Alle aftredende leden stellen zich voor een nieuwe termijn herkiesbaarVoordracht van een kandidaat dient door minimaal tien (10) leden ondersteund te worden en moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 12. Uitreiking van de Prijs “De Monnick”.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting van de vergadering

Het bestuur begroet u gaarne op deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zijn er voor die tijd dringende vragen of opmerkingen over het gestelde in het jaarboek of anderszins, aarzel dan niet om ons te berichten via email of telefoon!

Financiële gevolgen coronacrisis

Het bestuur is heel blij dat de coronacrisis geen onoverkomelijke financiële gevolgen heeft voor de vereniging, haar werkgroepen en haar stichtingen.  We hebben ruim voldoende middelen (weerstandsvermogen) bij alle onderdelen om de crisis zonder al te grote problemen door te komen.  Wellicht heeft het museum nog het meest te lijden onder haar sluiting, maar gelukkig heeft de overheid besloten het museum € 4.000 te schenken en wellicht zit er nog wel meer in de pijplijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het museum vanaf 1 juni a.s. weer open.  


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder