Privacy beleid

Privacy beleid goedgekeurd in de jaarvergadering van 6 juni 2018

 

Vereniging Oud - Monnickendam

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Oud Monnickendam.

1. Algemene Gegevens
Vereniging Oud Monnickendam, opgericht 23 januari 1950 Noordeinde 2-4
1141 AM Monnickendam

www.oudmonnickendam.nl
Kamer van Koophandel:
Fiscaal nummer: 37158853
ANBI beschikking: 815484124
Niet omzetbelastingplichtig

Contactpersoon Privacy Verklaring:

Mw A.E. van der Kolk, penningmeester

2. Rechtsgrond
Door lid te worden van de vereniging gaan de leden akkoord met het opnemen van de volgende gegevens in het ledenbestand. De geboortedatum wordt niet opgevraagd.

- Man of vrouw

- Voorletters, naam, adres en woonplaats

- E-mail adres

- Telefoon nummer (vast en mopbiel)

- IBAN

- Inschrijfdatum lidmaatschap

Zonder het verstrekken van deze persoonsgegevens kan iemand geen lid worden van de Vereniging Oud - Monnickendam

3. Bewaartermijn
De gegevens van het lid worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. Deze termijn kan verlengd worden zolang aan de betalingsverplichtingen voor het lidmaatschap nog niet is voldaan.

4. Rechten lid gegevens
Leden hebben te allen tijde recht op inzage en correctie van hun gegevens in het ledenbestand. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zij kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur, dan wel rechtstreeks bij het bestuurslid dat de ledenadministratie verzorgd. Dit kan ook via e-mail. Het verzoek wordt binnen een week uitgevoerd, bijzondere omstandigheden daarbij uitgezonderd.

5. Klachtrecht
Het (ex-) lid is gerechtigd om een klacht in te dienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur zal het (ex-) lid horen over de klacht en de daarbij betrokken personen. Het bestuur doet binnen 6 weken na het indienen van de klacht uitspraak.

6. Delen van gegevens van het lid
De Vereniging kan de niet-financiële gegevens delen met de
‘dochters’ van de vereniging. Dit zijn:

  • St. Beheer Oud Monnickendam
  • St. Museum de Speeltoren
  • St. Vrienden van het museum De Speeltoren
  • St. IJsschuiten Gouwzee
  • Werkgroep archeologie
  • Werkgroep oral history
  • Werkgroep stadsgidsen
  • Alle in de toekomst nog op te richten dochters.

Financiële gegevens, zoals bv bankrekeningnummers worden niet gedeeld met de dochters.

8. Bijzondere persoonsgegevens
De Vereniging zal geen specifieke persoonsgegevens opvragen en beheren, tenzij de Algemene Ledenvereniging hiertoe beslist. Leden moeten vooraf kennis kunnen hebben genomen van het agendapunt m.b.t. het opvragen van specifieke gegevens en het doel van het gebruik daarvan, alvorens te beslissen in de ALV. Het doel van opvragen van specifieke gegevens moet inherent zijn aan het doel van de vereniging, genoemd in de statuten.

9. De Vereniging geeft geen persoonsgegevens door aan derden in Nederland of het buitenland. De Vereniging maakt geen profielen aan van leden, noch maakt zij gebruik van gekoppelde systemen. De Vereniging maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kunnen hebben. De Vereniging maakt geen gebruik van openbare bronnen om persoonsgegevens te verkrijgen, noch van derden. De Vereniging zal de gegevens van de leden niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

10. Website
De website
www.oudmonnickendam.nl vergaart geen gegevens van personen en slaat ook geen gegevens over personen op, anders dan het publiceren op de website van de jaarboeken, waarin gegevens van personen (bv bestuursleden) kunnen staan. Ook heeft de website een beeldbank waarop personen kunnen zijn afgebeeld. Als bij plaatsing van een foto de daarop aanwezige personen nog in leven en traceerbaar zijn, zal, met ingang van 6 juni 2018, vooraf toestemming door de Vereniging worden gevraagd voor publicatie op de website. Hetzelfde geldt voor ook voor social media, zoals bv Facebook, Twitter ed. 

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder