Statuten

De statuten, vervat in een onderhandse akte, zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit de dato achttien september negentienhonderdvijftig nummer 33 en gepubliceer4d in de Nederlandse Staatscourant zan zestien november negentienhonderdvijftig nummer 224, alsmede in een akte van statutenwijziging (houdende slechts wijziging van de duur der vereniging met de bepaling, dat de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd), op negentien december negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor mijn ambtsvoorganger P.W. Strootman. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer V 624352. De algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op dertig mei negentienhonderdachtentachtig, heeft op de voet van artikel 11 van de bestaande statuten besloten die statuten te wijzigingen en in hun geheel opnieuw vast te stellen, blijkens gemeld aan deze akte gehecht stuk.

De comparant verklaarde, dat die statuten voortaan in hun geheel als volgt luiden. 

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam : OUD-MONNICKENDAM
2. De vereniging is gevestigd te Monnickendam
3. Zij is aangenaam voor onbepaalde tijd

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel
a. het bewaren en bevorderen van het stedeschoon van Monnickendam en omgeving.
b. het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geacht voor de geschiedenis van Monnickendam in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door
a. het houden van vergaderingen.
b. het organiseren van lezingen en tentoonstellingen, voorlichtende op het gebied van stedeschoon en geschiedenis van Monnickendam en omgeving.
c. het beschermen van historisch en architectonisch waardevolle gebouwen en monumenten.
d. het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende goederen, op de historie van Monnickendam betrekking hebbende.
e. het verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van Monnickendam betreffende;.
f. het geven van adviezen en zonodig geldelijke steun ter bereiking van bovenvermeld doel.
g. alle verdere wettige middelen welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN, BEGUNSTIGERS
Artikel 3.
1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 4.
1. Als leden tot de vereniging kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen worden toegelaten
2. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging als zodanig door de alegeme vergadering zijn benoemd.
3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen miniumbijdrage.
4. Ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid; (is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan). 
b. door opzegging van het lid.
c. door opzegging namens de vereniging; (deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren)
d. door ontzegging; (deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt).
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden beëndigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzegging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hiij wordt daartoe ten spoedigste schriftenlijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 7.
1. De leden, en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,  die door de algemene vergaderiing zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieén worden ingedeel die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffiing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

RECHTEN BEGUNSTIGERS
Artikel 8.
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen,

Artikel 9.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging names de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR
Artikel 10.

Samenstelling:
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden. Er zal te allen tijde worden gestreefd dat het bestuur uit een oneven aantal bestaat. De bestuursleden worden door en uit de leden gekozen. Uitsluiting:

2. Een bestuurslid mag te allen tijde van zijn of haar benoeming niet jonger zijn dan achttien jaar. Een kandidaat voor een bestuurslidmaatschap, die weigert de doelstelling van de vereniging te onderschrijven, kan niet tot bestuurslid worden benoemd. Benoeming:
3.
a. De bestuursleden worden benoemd middels een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde sub 3.b.. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als minimaal tien leden. De voordracht voor het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
b. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
c. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. d. Indien er meer dan een bindend voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
4. Ingeval een vacature ontstaat in het bestuur, zal de algemene vergadering binnen drie maanden daarna in deze vacature voorzien.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 11. 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar. Ieder jaar treedt een evenredig deel van de bestuursleden af, volgens een dor het bestuur op te stellen rooster. Een tussentijds in een vacature benoemd lid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Aftredende bestuursleden kunnen onmiddellijk opnieuw benoemd worden.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het verstrijken van de zittingsperiode;
b. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
c. overlijden;
d. het verlies door een bestuurslid van het vrije beheer over zijn vermogen;

BESTUURSFUNCTIES
Artikel 12.;
1. Van het bestuur maken deel uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering aangewezen. Voor het overige worden de functies door het bestuur in onderling overleg verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het dient echter zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature(s) te (doen) voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. De vereniging wordt in een buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk.

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 14.
1. Het verenigingsjaar is geljk aan het kalenderJaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen tehouden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet. onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten. rekening en verantwoording over zijn in het algelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uit maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkudige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2. en 3 . tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe. die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of derden zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar word een algemene vergadering -de jaarvergadering -gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
    a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoelt in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie:
    b. de benoeming van de in artikel U. genoeemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
    c. vooriening in eventuele vacatures. voorzover de algemene vergadering te dien zake competent is.
    d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemen vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het besluur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot ett uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg word gegeven, kunnen de verzoeker zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19. of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- of weekblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden en alle begunstigers, behoudens het in artikel 20. bepaalde.
2. Ieder kid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
3. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigde ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgeteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1. Het ter algemen vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering en besluit is genimen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voozover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkeizing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen hetzij tussen twee personen is gestemd er de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen wordn uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de stemming personen betreft de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes, Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemming besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemen vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dusmede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift daarme verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
1. De algemen vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 3. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 22.

 

OPENBAARHEID VAN VERGADERINGEN EN VERSLAGEN
Artikel 20.
1. De vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering zijn openbaar tenzij het bestuur of de gewone meerderheid van de algemene vergadering een vergadering besloten verklaart.
2. Een vergadering kan al dan niet gedeeltelijk besloten worden verklaard als:
    a. het persoonlijk functioneren van bestuursleden aan de orde komt.
    b. indien daarvoor naar het oordeel van het bestuur een gegronde reden aanwezig is.
3. Verslagen van vergaderingen en verslaglegging van beleid (waaronder begrepen die stukken die de vereniging in het kader van haar subsidiëring miet overleggen aan d gemeente Monnickendam en/of de provincie Noord-Holland) en financieel beheer zijn openbaar en liggen ter inzage bij de secretaris van het bestuur.

GESCHILLEN BETREFFENDE DEMOCRATISERINGSREGELEN
Artikel 21.
1. Indien er geschillen ontstaan die verband houden met de bepalingen die in deze statuten zijn opgenomen ter voldoening aan het bepaalde in het "besluit Democratiseringseisen Monnickendam"dan stelt het bestuur op verzoek van één der betrokkenen binnen drie weken, nadat dat verzoek is gedaan een geschillencommissie in.
2. De geschillencommissie zal bestaan uit drie leden, Eén lid word benoemd door het bestuur en één door de betrokkene(n). Deze beide leden benoemen vervolgens gezamelijk het derde lid.
3. Een geschillencommissie besluit uiterlijk drie maanden nadat het laatste lid is benoemd.
4. De bij het geschil betrokken partijen aanvaarden  beslissing van de commissie als bindend en kunnen daartegen derhave geen rechtsmiddelen aanwenden. De betrokkene(n) dient (dienen) tegelijk met de benoeming van het door hem (hen) aangewezen lid, door hem (hen) aan te wijzen commissielid schriftelijk te bevestigen dat de uitspraak van de commissie door hem (hen) bindend aanvaard zal worden.

Artikel 22.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algeme vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot stalulenwijzing behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig is, Is niet tweederde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waain over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het in artikel 29 Boek 2 van het Burgelijk Wetboek bedoelde register.

ONTBINDING
Artikel 23.
1. De verenging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1. 2. en 3. van het voorgaane artikel is van overeenkomstige toepassing. Het bestuur is met de liquidatie belast.
2. Na afloop van de liquidatie worden de resterende bezittingen van de vereniging afgedragen aan de gemeente Monnickendam.
3. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden der vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering benoemd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regelement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet. ook waar die geen dwingend recht bevat. noch met de statuten.

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder