* Ledenbrief december 2017

 

LEDENBRIEF DECEMBER 2017

Activiteiten 2018:    
Woensdag 24 januari       Herhaling, wegens grote belangstelling, van de Geschiedenis van Monnickendam door Marjan Copray.

Dinsdag 20 februari          Lezing Jan Werner over Historische kaarten uit de collectie Hoek

Zondag 18 maart              Themawandeling “Het Oude Stadhuis”     Aanvang 14.30 uur                                  

Donderdag 22 maart        Lezing (nog nader uit te werken)    

Zaterdag 21 april              Voorjaarsexcursie. Nadere informatie volgt.

Zondag 22 april                Themawandeling “Poorten, grachten en bruggetjes”  Aanvang 14.30 uur

Woensdag 6 juni               Algemene Ledenvergadering                     

Zaterdag 15 september    Najaarsexcursie,  bestemming nog niet bekend.    

Dinsdag 25 september, Woensdag 24 oktober en Donderdag 22 november    Lezingen
    
Heeft u suggesties voor lezingen of wilt u zelf wel een lezing geven?    Laat het ons weten!                                                                     

Tentoonstelling in ons Waterlandsmuseum De Speeltoren:  "Stille getuigen vertellen hun verhaal"
Twee jaar geleden heeft onze vereniging de collectie over Monnickendam van wijlen Rits Hoek aangekocht. In de collectie bleek uniek materiaal te zitten, die nog nooit ergens anders tentoongesteld is.  Het museum wijdt er haar wintertentoonstelling aan, met alleen materiaal uit de 16e – 18e eeuw.  Veel prenten en boeken, maar ook bijzondere voorwerpen zijn te zien.  De tentoonstelling strekt zich uit door het hele museum met bijbehorende items.  Onze Archeologische Werkgroep heeft een speciale vitrine gevuld met in de buurt opgegraven herinneringen uit die tijd.  Een unieke tentoonstelling, die u gezien moet hebben!
Het museum is in de weekenden én in de lokale schoolvakanties open van 11-17 uur. Open op 2e Kerstdag, maar gesloten op 25 december en 1 januari. 

Hoe gaat het met onze overige activiteiten?
De Stadsgidsen hebben een goed jaar achter de rug. Ook de speciale activiteiten, zoals het beklimmen van de toren van de Grote Kerk bij Open Monumentendag en de stadswandelingen in samenwerking met de SPW werden zeer goed bezocht. www.stadsgidsenmonnickendam.nl 

De werkgroep ‘Verhalen van vroeger’ heeft nu al 43 mensen geïnterviewd. Hun verhalen op de site www.verhalenvanvroegermonnickendam.nl zijn een aanwinst voor het behoud van de historie van Monnickendam.  Er staat sinds enige tijd ook een monitor met deze website in het museum.  Dus alle bezoekers kunnen daar ook naar de verhalen luisteren en de interviews bekijken

Rokerij de Lange Ben
Zoals velen van u wel weten heeft het bestuur van de Ver. Oud Monnickendam de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het rokerijcomplex aan de haven, genaamd “Lange Ben”.  Dit op grond van art. art 2, lid2c van de statuten van de vereniging. De Gemeente heeft een extern bureau hier advies over gevraagd en dit bureau heeft in zijn rapport aangegeven dat Lange Ben niet alleen van lokaal maar zelfs van nationaal belang is en derhalve behouden dient te blijven, dus aangemerkt dient te worden als gemeentelijk monument.  De Gemeente heeft de eigenaar, de firma Hakvoort, gemeld dit voornemen ook te hebben.   

Aanzien van de binnenstad.                                                                                                                                                                                           Wij krijgen vaak opmerkingen over het ‘stedenschoon’ van de oude binnenstad.  Bij ons halfjaarlijks overleg is door de Gemeente gevraagd om onze leden te wijzen op het “Meldpunt Openbare Ruimte”.  Via de internetsite van de gemeente kunt u hier al uw bemerkingen kwijt.  Urgente zaken worden meteen opgepakt. Andere zaken worden geïnventariseerd en op een geschikt moment opgelost.  Bij veel klachten over een bepaald onderwerp kan de Gemeente besluiten het beleid te veranderen en bv vaker schoon te maken.  www.waterland.nl. 

De Stegh
Het Praathuis vond er een blijvende stek, net als de havenmeester. De Stegh wordt af en toe verhuurd, onder andere bij de Monnickendammer Visdagen en de Jan Haring Race. 
U kunt er zélf ook vergaderen met maximaal 15 personen.  Wilt u eens gebruik maken van ons ‘clublokaal’? Neem dan contact op via info@oudmonnickendam.nl.  Wij vragen hiervoor een bescheiden bedrag per dagdeel, om daar de vaste lasten van de Stegh van de kunnen betalen, zoals de verwarming en de verzekeringen. 

Oproep jaarboek, prijs “De Monnick” en vrijwilligers
We zijn altijd erg blij met verhalen voor ons jaarboek. Als u denkt een goed onderwerp te hebben voor een artikel, of een suggestie voor een onderwerp, wilt u dan contact opnemen met de redactie van het jaarboek via info@oudmonnickendam.nl. Deadline inleveren bijdrage jaarboek 2018 is 1 maart 2018.  

Jaarlijks reikt het bestuur van de Vereniging Oud Monnickendam de prijs “De Monnick” uit aan een persoon en/of organisatie die zich naar het oordeel van het bestuur in het voorgaande jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Monnickendamse gemeenschap, met name op het terrein van het cultureel en historisch erfgoed. Weet u iemand voor die prijs over 2017?  Laat het ons dan weten voor 1 april 2018.  

Heeft u belangstelling voor de vereniging, zou u vrijwilliger willen worden of kent u iemand die lid wil worden, neem dan contact op met een van onze bestuursleden of stuur een mail naar info@oudmonnickendam.nl.
Adreswijzigingen krijgen wij ook graag!  Ons postadres vindt u bovenaan deze ledenbrief. 

Van de penningmeester
Elk jaar is het weer heel veel werk om de ledengelden binnen te krijgen.  Juist door veel leden te hebben, kunnen we al onze activiteiten ontplooien.  Penningmeester zijn voor ruim 1150 leden is veel werk, help haar door een incassomachtiging af te geven of in ieder geval als u de acceptgiro ontvangt eind februari, die zo spoedig mogelijk te voldoen.  De vereniging heeft alleen nog een RABO bank rekening, geen ING rekening meer. Het bankrekening nummer van de vereniging is NL30 RABO 03428 10 901 ten name van Oud Monnickendam.

Mailadres
Veel informatie over de vereniging, waaronder informatie over de lezingen, wordt aan de leden gestuurd via e-mail.  Hebben wij uw e-mail adres nog niet of nog geen incassomachtiging?  
Geef het door via info@oudmonnickendam.nl !  

Overige
In het museum is veel te koop van onze Vereniging (zoals boeken, gevelsteentjes ed) maar ook van het museum zelf, zoals boeken voor kinderen,  de museumjaarkaart en ook heel veel leuke cadeautjes voor jong en oud voor diverse gelegenheden.

Wij wensen u prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe.   

Onze wensen gaan vergezeld van een traditioneel presentje, een foto dit keer van de Lutherse kerk aan het Zuideinde.  Omdat het dit jaar Lutherjaar is en Monnickendam vroeger ook wel Lutherdam werd genoemd.   
        
Het Bestuur                       


<<< Overzicht

 

Over Vereniging Oud monnickendam

De Vereniging Oud Monnickendam stelt zich ten doel het stads- en landschapsschoon van Monnickendam te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan via overleg en adviezen aan het gemeentelijk bestuur bij bouwplannen, ruimtelijke ontwikkelingen en restauraties. Bij diverse proje ...

Lees verder